Tytuł Projektu

Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia.

 

Okres realizacji Projektu

od 2018-10-01 do 2022-09-30

 

Wartość Projektu

Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość projektu: 10 502 836,10 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej – wkład Funduszy Europejskich: 8 851 790,27 zł

 

Cel główny

Podniesienie jakości kształcenia w Uniwersytecie Łódzkim poprzez wdrożenie zintegrowanego programu kształcenia do września 2022.

 

Zakres Projektu

 • moduł programów kształcenia
 • moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy
 • moduł studiów doktoranckich
 • moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

 

Grupa docelowa

Uczelnia, pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni UŁ, studenci I, II i III stopnia studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

 

Planowane efekty

 • podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa;
 • Wprowadzenie nowych, innowacyjnych metod kształcenia (wysokiej jakości staże, kursy specjalistyczne, zajęcia prowadzonych przez praktyków);
 • nabycie praktycznych umiejętności zawodowych i kompetencji miękkich pozwalających na zwiększenie elastyczności oraz systematycznego aktualizowania posiadanej wiedzy;
 • wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, nastawionych na rozwijanie przydatnych rynkowo umiejętności studentów;
 • poprawa pozycji przyszłych absolwentów na rynku pracy;
 • zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich;
 • podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych UŁ, takich jak zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami i wsparcie jednostek odpowiedzialnych za absorpcję środków finansowych, w tym wsparcie biur projektowych na wydziałach UŁ;
 • implementacja informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią tj. Zintegrowanej Platformy Zarządzania Wiedzą i Rozwojem Potencjału Naukowego, która poprawi jakość zarządzania potencjałem naukowym uczelni oraz jakość zarządzania informacją;