Zadanie 1TYTUŁ ZADANIA NR 1

Mediacja społeczna (Moduł Programów Kształcenia-Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie(…)

Czytaj dalej...

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA 1

Mediacja społeczna jest modyfikacją kierunku Pedagogika na WNoW UŁ, dedykowana studentom IV i V (112h) sem. studiów I st. Celem(…)

Czytaj dalej

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY ZADANIE NR 1

Kierownik merytoryczny projektu – prof. nadzw. dr hab. Anna Walczak

Czytaj dalej

WSKAŹNIKI DLA ZADANIA 1

Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy(…)

Czytaj dalej