Zadanie dotyczące uzupełnienia zatwierdzonego przez Senat UŁ nowego programu (pierwszy nabór X 2018) dla kierunku Międzynarodowe Studia Kulturowe (łącznie 181 ECTS, w tym
zajęcia praktyczne 96 ECTS)

Międzynarodowe Studia Kulturowe zawiera treści z zakresu nauk o kulturze, nauk społecznych, historycznych i prawno-ekonomicznych. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w
muzeach, teatrach, instytucjach rządowych, mediach i w innych jednostkach związanych z upowszechnieniem kultury. Uczestnicy projektu nabędą umiejętności dotyczące analizy zjawisk kulturowych w wymiarze lokalnym i globalnym, poprawnego formułowania wniosków, umiejętności organizacyjnych
i komunikacyjnych, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik. Zadanie zostanie zrealizowane we współpracy z wiodącymi placówkami kultury w Łodzi o szerokich, międzynarodowych kontaktach, realizującymi wielomilionowe projekty i kształtującymi współczesną tożsamość miasta.
Projekt obejmuje:

  • warsztaty z przedstawicielami łódzkich instytucji kultury w zakresie umiejętności komunikowania się i profesjonalnego działania w różnych sferach zarządzania kulturą i jej
    upowszechniania, budowania sieci kontaktów;
  • warsztaty prowadzone przez dziennikarza z wykorzystania technologii multimedialnych w zakresie nauk o kulturze, stosunków międzynarodowych i politologicznych w języku polskim i angielskim;
  • warsztaty we współpracy z Wydawnictwem UŁ w zakresie wytworów kultury, w tym kultury popularnej kształtowanej przez mass media w ujęciu lokalnym i globalnym z wykorzystaniem profesjonalnych programów do edycji tekstów naukowych;
  • warsztat organizacji konferencji naukowej przeprowadzony z Fundacją Kamera Akcja;
  • warsztaty Dotknij teatru z krytykami teatralnymi podczas których studenci przygotują kolejną edycję Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi;
  • warsztaty z pisania projektów i animacji kultury we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi;
  • warsztaty dziennikarstwa internetowego-przygotowanie i prowadzenie kampanii społecznościowych;
  • warsztaty Współczesna sztuka światowa z Muzeum Sztuki w Łodzi, warsztaty zarządzania kulturą w aspekcie ekonomicznym i prawnym, warsztat organizacji konferencji studenckiej wraz z Centrum Dialogu Marka Edelmana.

Czas trwania kierunku: 3 lata, 50 osób (43 Kobiety i 7 Mężczyzn)