Regional integration in the Global Context jest uzupełnieniem oferty kształcenia Wydziału Prawa i Administracji UŁ w języku angielskim. Celem kierunku (II stopnia) jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego i procesów integracyjnych w ujęciu globalnym i regionalnym przy włączeniu różnych grup interesariuszy (zgodnie z koncepcją multilevel governance) dysponujących merytoryczną wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami. Studenci przygotowywani będą do pracy w organach administracji publicznej, instytucjach międzynarodowych i organizacjach pozarządowych.

Kierunek będzie miał charakter nowatorski i interdyscyplinarny, wykorzystujący nowe elementy kształcenia, w tym m.in.:
1. mentoring– w oparciu o koncepcję law without walls, wykorzystującą metody pracy w niewielkich grupach studenckich przy wsparciu merytorycznym 2 opiekunów (1 akademicki + 1 nieakademicki)
2. based-learning-dzięki zastosowanej metodzie mentoringu, studenci będą poznawać wybrane aspekty problemów występujących w ujęciu globalnym czy regionalnym a następnie będą
opracowywać rekomendacje prawnych rozwiązań
3. blended learning-wybrane przedmioty oferowanego kierunku studiów zostaną przygotowane w formie nauczania mieszanego, tj. wykorzystującego kształcenie on-line. Na platformie UŁ zostaną przygotowane kursy e-learningowe zawierające materiały dodatkowe, casy, testy, filmy itp. które nie są stosowane w procesie dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji.

Studenci zostaną również włączeni w prowadzenie badań naukowych w ramach zajęć seminaryjnych i modułów wybieralnych, poprzez współpracę w realizacji tematów badawczych w jednostkach Wydziału Prawa i Administracji  UŁ (również w wymiarze międzynarodowym), a także realizację własnych badań w ramach przygotowywania prac magisterskich. Utworzenie proponowanego kierunku otworzy nowe możliwości współpracy z partnerami zagranicznymi.
Profil absolwenta kierunku:
Dzięki wszechstronnej formule studiów absolwent kierunku będzie się wykazywał wiedzą dotyczącą prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa instytucjonalnego, prawnych
uregulowań procesów integracyjnych w różnych dziedzinach jak prawa człowieka, ochrona środowiska, handel międzynarodowy, roli i pozycji prawnej podmiotów niepaństwowych w
procesach globalizacyjnych itp. Absolwent zdobędzie również umiejętności w zakresie analizy aktów prawnych, praktyki i orzecznictwa międzynarodowych organów rozstrzygania sporów, przygotowywania opracowań prawnych w zakresie problemów prawnych o charakterze międzynarodowym (w tym rekomendacji zawierających praktyczne możliwości proceduralne
rozwiązywania problemów na drodze prawnej-arbitraż międzynarodowy) oraz umiejętnością pracy w międzynarodowych zespołach.

Czas trwania nowego kierunku: 2 lata (II stopnia), 25 (15 Mężczyzn/10 Kobiet ) studentów, 3 visiting professors, 30 godzin zajęć stacjonarnych,on-line oraz videokonferencje