W projekcie przewidziano zatrudnienie jednego doradcy zawodowego na pełen etat.
W ramach dofinansowania przewidziano działania, których elementem będzie współpraca BK z instytucjami rynku pracy oraz równolegle z organizacjami pozarządowymi lub organizacjami pracodawców.  Uczelnia uzyska wiedzę o zawodowych losach absolwentów będących uczestnikami projektu w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu przez nich kształcenia.
Planowana liczba zindywidualizowanych porad zawodowych udzielonych studentom – wartość docelowa: 680 os. studentów studiów stacjonarnych (454 Kobiet/226 Mężczyzn) – tj. o ponad 20%w stosunku do ostatnich 4 lat. Liczba udzielonych studentowm usług w zakresie poradnictwa zawodowego w UŁ: 2013 r-15 osób, 2014 r. 80 osób, 2015 r. 120 osób, 2016 r. 140 osób (struktura płci zbieżna ze strukturą płci na UŁ).

Zakres usług przewidzianych do realizacji w projekcie będzie dostępny dla studentów przez okres równy okresowi realizacji projektu.
Działania objęte projektem:

  • realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego z diagnozą kompetencji (zatrudnienie doradcy zawodowego, rozszerzenie usług w zakresie poradnictwa edukacyjnego);
  • stworzenie mechanizmów powtarzalnego wsparcia dla kolejnych roczników studentów, które stanie się elementem długofalowej strategii działania uczelni i rozwoju biura karier w oparciu o mapowanie procesów i opracowanie procedur służących poszerzeniu zakresu i jakości świadczonych usług poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi wszystkich podstawowych procesów realizowanych w ABK;
  • monitoring karier zawodowych uczestników projektu (zatrudnienie specjalisty ds. monitorowania);
  • usprawnienie współpracy z Wydziałami w zakresie pozyskiwania zgód na udział w badaniu losów absolwenckich oraz wykorzystania wyników badań monitorowania i oceny studiów, udostępnianie wyników badań losów absolwenckich oraz oceny studiów, analiza porównawcza wyników badań.

Wsparciem objęci będą studenci, którym do zakończeniu kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry, a zakres usług przewidziany do realizacji będzie dostępny dla studentów przez okres równy okresowi realizacji projektu