Proces zarządzania uczelnią zostanie umocniony poprzez dostosowanie dotychczas istniejących informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią oraz wprowadzenie nowych rozwiązań mających na celu ułatwienie w dostępie do informacji w szkolnictwie wyższym, tj. Zintegrowaną Platforma Zarządzania Wiedzą i Rozwojem Potencjału Naukowego, składającą się z modułów:
1. Bazę Zasobów Cyfrowych Nauki
Jej stworzenie wymaga powołania zespołu ds. deponowania treści naukowych UŁ, który składać się będzie z koordynatora i specjalisty elektronicznego deponowania i upowszechniania treści naukowych i dydaktycznych Wydawnictwa UŁ. Utworzenie zespołu podyktowane jest realizacją polityki otwierania zasobów naukowych finansowanych ze środków publicznych dla wszystkich uczestników procesu wymiany informacji naukowej. Do zadań zespołu należeć będzie szybkie rozbudowanie zasobów repozytorium uczelnianego o publikacje z lat 2013-2017, pozostających tylko w stacjonarnym dostępie bibliotecznym lub zamkniętym, ograniczonym czasowo, płatnym obiegu elektronicznym publikacji.
2. Wewnętrzną Bazę Wiedzy
Pozwoli ona na zintegrowanie danych o osiągnięciach naukowych w jednym miejscu i połączenie ich z materiałami źródłowymi tj. publikacje, dokumenty projektowe itp. pochodzącymi częściowo z bazy POLON oraz POBN. Kompletne profile pracowników naukowych pozwolą kadrze zarządczej bieżąco analizować rozwój potencjału zasobów wiedzy, umożliwią wskazanie obszarów, które w znaczący sposób wpłyną na pozycję konkurencyjną uczelni. Moduł zostanie wzbogacony o komponent dotyczący sprawozdawczości, prognoz ewaluacji MNiSW, raportów i analiz.
3. Bazę Wewnętrznych Zasobów Wiedzy
Jej zadaniem będzie gromadzenie materiałów źródłowych dotyczących osiągnięć naukowych, tworzenie repozytorium osiągnięć i prac oryginalnych, zapewnienie przejrzystej komunikacji wewnątrz i poza uczelnią.
4. Serwis WWW

Nowa, spójna strona internetowa uczelni wraz z komplementarnymi stronami internetowymi poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych pozwoli na ujednolicenie struktury narzędzia, a w konsekwencji na lepszy monitoring działalności UŁ i ułatwi proces pozyskiwania informacji. Zintegrowany mechanizm ujednoliconych stron pracowników pozwoli na publikowanie uporządkowanych treści, materiałów i informacji. Kompletne profile pracowników pozwolą studentom na wybór najlepszych dla ich specjalizacji opiekunów naukowych. Dla studentów,
osób współpracujących, planujących współpracę z UŁ stworzone zostaną sylabusy poszczególnych kursów w połączeniu z zasobami wiedzy uczelni dedykowanymi lub przydatnymi dla danego kursu (informacje nt. dorobku naukowego, komercjalizacji itp.).
5. Serwis Internetowej Rekrutacji Studentów z zagranicy
Postulat umiędzynarodowienia działalności szkół wyższych będzie wsparty poprzez działalność systemu. Umożliwi on kompleksową obsługę rekrutacji kandydatów z zagranicy na studia odpłatne, obejmując załączanie przez nich niezbędnych dokumentów, ocenę aplikacji, sporządzanie raportów i statystyk z rekrutacji.