W ramach zadania zrealizowane zostaną szkolenia dotyczące kształcenia następujących kompetencji: (l.edycji)
1. organizacja kadry kierowniczej i administracyjnej-3 (tworzenie i zarządzanie dokumentacją w uczelni, archiwizacja dokumentacji, planowanie pracy, podejmowanie decyzji, zarządzanie ryzykiem, zmianą, projektami)
2. organizacja poprzez kształcenie kompetencji w języku  angielskim (język ogólny i specjalistyczny)-5
3. zawodowych kadry kierowniczej i administracyjnej-3 (znajomość przepisów prawa związanego ze szkolnictwem wyższym, przepisów wewnętrznych, umiejętność analizy danych dotyczących szkolnictwa wyższego, zasady myślenia
strategicznego, budżetowanie i finansowanie)
4. zawodowych kadry kierowniczej i administracyjnej dotyczacych absorpcji środków finansowych z Funduszy UE-1
5. zawodowych kadry kierowniczej i administracyjnej dotyczących zarządzania procesem aplikacyjnym oraz
cyklem życia projektu-32 szkolenia
6. społecznych kadry kierowniczej i administracyjnej-3 (etyka zawodowa, współpraca w zespole, metody i
techniki rozwiązywania konfliktów, wywieranie wpływu, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, integrowanie pracowników wokół celów uczelni/komórki organizacyjnej, polityka awansów, prezentacje)
7. menadżerskich kadry kierowniczej i administracyjnej-3 (zarządzanie strategiczne, kontrola menadżerska, kształtowanie rozwoju zawodowego swojego i pracowników, metody motywacji, przeciwdziałanie przyczynom i skutkom wypalenia zawodowego, zarządzanie czasem)

Dodatkowym atutem jest wsparcie kadry indywidualnym coachingiem w trakcie trwania roku akademickiego.
Program zaplanowanych szkoleń wynika ze zdiagnozowanych potrzeb pracowników UŁ (na podstawie badań władz UŁ) i uwzględnia wymogi codziennej pracy w UŁ. Kierowanie szkoleń w ok 75% do kobiet stanowi odpowiedź na zdiagnozowane w 3.2 bariery równościowe.
Liczba uczestników: 138 (103 Kobiety, 35 Mężczyzn)