Jednym z zadań stojących przed UŁ jest stałe podnoszenie kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej uczelni. Realizacja pakietu szkoleń opracowanego przez Uczelniany Zespół ds. Nowych Metod Kształcenia oraz pracowników Wydziału Nauk o Wychowaniu, przyczyni się do zdobycia i rozwijania przez kadrę akademicką UŁ niezbędnych jej kompetencji (dydaktycznych i informatycznych), ale będzie także wsparciem koniecznych zmian organizacyjnych w systemie UŁ, zakładających rozszerzenie programów szkoleniowych skierowanych do swoich pracowników naukowo-dydaktycznych (ściśle związanych z kierunkami zmian w szkolnictwie wyższym wskazywanymi w m.in. projektach Ustawy 2.0). Istnieje ścisła relacja między strategią i misją UŁ a polityką kadrową: celem UŁ jest długotrwałe i profesjonalne wsparcie kadry naukowo-dydktycznej uczelni, by poprzez przyrost jej umiejętności rozwijały się nie tylko badania naukowe ale także dydaktyka, której efektem będzie wysoka jakość kształcenia studentów. Ścieżki kariery i rozwój kadry akademickiej (podobnie jak w propozycjach do ustawy 2.0) powinny stać się jednym z priorytetów UŁ, mającym swoje odzwierciedlenie m.in. w Strategii rozwoju UŁ (Zał. do uchwały nr 112 Senatu UŁ z dn. 22.05.2017).
Każde ze szkoleń prowadzone będzie w formie warsztatów w 15-osobowych grupach, co podniesie efektywność i jakość kształcenia nauczycieli akademickich Dodatkowo pracownicy wsparci będą coachingiem oraz uczestnictwem w webinariach prowadzonych przez prowadzących warsztaty. W ramach zdania planowane są szkolenia (l.edycji):
1. Rozwój innowacyjnych kompetencji dydaktycznych-9
2. Innowacyjne metody pracy ze studentem z wykorzystaniem TI-8
3. Pomiar dydaktyczny zadania zamknięte-8
4. Efektywnie prezentowanie treści dydaktycznych-7
5. Nie bójmy się technologii wybrane narzędzia do tworzenia materiałów multimedialnych
wspierających przekaz dydaktyczny-8
6. Jak projektować zajęcia mieszane (blended learning)-7

7. Jak prowadzić zajęcia za platformie edukacyjnej Moodle-7
8. Profesjonalne bazy danych zarządzanie informacją-7
9. Redakcja tekstów naukowych-7
10. Metodyka prowadzenia dydaktyki w j. ang.-6
11. Kompetencje pozwalające na poszerzenie i praktyczne wykorzystanie nowych
elektronicznych kanałów dystrybucji publikacji naukowych i dydaktycznych UŁ-1
12. Efektywne zarządzanie systemem ewaluacji-2
13. Efektywne administrowanie platformą Moodle-2
Zdobyte przez kadrę kompetencje zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej jeden semestr (KD28)
Liczba uczestników: 207 (123 Kobiet, 84 Mężczyzn)