Mediacja społeczna jest modyfikacją kierunku Pedagogika na WNoW UŁ, dedykowana studentom IV i V (112h) sem. studiów I st. Celem MS jest wyposażenie studentów pedagogiki w umiejętności sprzyjające rozwiązywaniu konfliktów.

Moduł tworzą bloki:

1.Podejścia mediacyjne a mediacje w działaniu społ.-wychowawczym; typy mediacji; sesja mediacyjna; cechy mediatora; rodzaje konfliktów i sposoby ich rozwiązywania; Konwersatorium-14h w edycji; praca w dwóch gr. po 15 os.; 2 wykładowców (prof. i dr z UŁ) – konieczne jest wstępne przygotowanie uczestników do podjęcia aktywności praktycznej; konwersatorium będzie łączyło elementy dyskusji i analizy źródeł traktujących o mediacji (filmy, audycje, teksty etc.); jako innowacyjne wykorzystanie m.in. mało znanej w PL techniki fotojęzyka dla identyfikacji osobistych poglądów uczestników zajęć na temat cech mediatora i warunków mediacji.

2. Nabywanie praktycznych umiejętności mediatora; warsztaty z ekspertem z zagranicy i z ekspertami z kraju; jako innowacyjne wykorzystanie podczas warsztatów m.in. symulowanych sesji mediacyjnych nagrywanych na kamerę, co sprzyja rozpoznaniu siebie w roli mediatora lub uczestnika mediacji

3. Praktyka mediacyjna: przygotowanie i wdrożenie projektów promocji i realizacji podejść mediacyjnych i mediacji w placówkach oświatowych, w środowisku szkolnym/rówieśniczym Projektowanie socjalne-56h na rzecz praktyki społ.-wychowawczej-realizacja zadań we współpracy z praktykami (łączenie spotkań z promotorami projektów i pracownikami instytucji, dla których uczestnik szkolenia opracowuje projekt i podejmuje próbę jego wdrożenia) – 3x35h (3 wykładowców, dr z UŁ, promotorzy projektów opracowywanych w 3 gr+ok. 30 praktyków spoza uczelni obejmujących każdego uczestnika szkolenia opieką podczas wdrażania projektu przez 28h); projekty mają stanowić realny wkład w zaspokajanie potrzeb społeczno-wychowawczych w regionie.

Absolwent kierunku nabędzie umiejętności interpersonalne i społeczne (konwersacja i wymiana poglądów; tworzenie atmosfery nastawionej na porozumienie; asertywność; empatia) oraz organizacyjne (diagnoza konfliktów  społecznych, inicjowanie działań profilaktycznych).

Liczba uczestników: 30 (27 kobiet,3 mężczyzn)/edycję, zaplanowano 3 edycje.

W realizację bloków zaangażowani będą: kadra naukowo-dydaktyczna UŁ, eksperci zewnętrzni: praktycy, eksperci z zagranicy.