Liczba wykładowców z zagranicy prowadzących moduł kształcenia – 4,00

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS– 17,00

Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 30,00

Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa – 25,00