Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 90,00

Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciagu 6 m-cy od zakończenia kształcenia 30,00

Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa  90,00

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS 76,00

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) 1,00