Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) 1,00

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS 64,00

Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 75,00

Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki,

rynku pracy i społeczeństwa 75,00

Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia 30,00