Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 30,00

Liczba osób objętych usługami instytucji wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy – 680,00

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 1,00

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 1,00