Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 207,00

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 207,00

Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia  – 207,00