Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

90 osób

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS

76 osób 

Odsetek objetych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciagu 6 m-cy od zakończenia ksztłacenia

30 absolwentów uczelni 

Liczba wykładowców z zagranicy prowadzących moduł kształcenia

1 wykładowca